Legislativa ve zdravotnictví

S mílovými skoky vývoje medicíny úzce souvisí i nutnost stanovit kdy a jak léčit, na co mají pacienti právo a nárok, jak vymezit vztahy mezi lékařem a pacientem a určit hranice a způsob lékařské péče ve specifických mezních oblastech medicíny.

Než přistoupíme k citacím odkazů a článků z této oblasti, stručně shrneme klíčové poznatky pro porozumění základům české lékařské legislativy.

V ČR je stále platný Zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb. a jeho novelizace. V mnoha ohledech je ale naprosto nedostačující a v několika bodech protiřečí Úmluvě o biomedicíně (viz.dále), která je mu právně nadřazená. V budoucnosti je tedy nutné nahradit tento zákon novým komplexním zákonem postihujícím všechny aspekty současné medicíny.

Od r.2001 je v ČR platná a závazná Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny, zkráceně Úmluva o biomedicíně, ustanovená Radou Evropy r.1997. Jedná se o moderní dokument, ošetřující jednak základní pravidla upravující práva pacientů a povinnosti lékařů, jednak Úmluva o biomedicíně podrobně rozpracovává problematiku pravidel vědeckého výzkumu, moderních léčebných metod (s detailním rozvedením transplantačního zákona) a nakládání s genetickým materiálem.

Některé z těchto bodů Zákon o péči o zdraví lidu vůbec neobsahuje. Problematika transplantologie je v českém kodexu ošetřena zvláštním zákonem z r.2002.

Kromě zákonných norem je nutno zmínit se i o etických kodexech v medicíně – ty sice nemají právní charakter, ale určují etické normy ve zdravotnictví : z historických textů se jedná především o Hippokratovu přísahu a o Listinu základních práv a svobod, z které vlastně vychází i Úmluva o biomedicíně, z dnešních běžně zveřejňovaných je to pak Charta práv pacientů atd.

  • Základní zákony v oblasti zdravotnictví
  • Lékařské kodexy o právech a povinnostech lékařů a pacientů
  • Diskuse o legislativních normách ve zdravotnictví
  • Právní aspekty ve zdravotnictví
  • Zdroje statistických údajů o českém zdravotnictví

I. Základní zákony v oblasti zdravotnictví

Znění Zákona o péči o zdraví lidu + pozdější novelizace

Úplné znění Úmluvy o biomedicíně

Úmluva o biomedicíně: Základ pro medicínské právo v ČR?9

Stručný šikovný výklad o tom, co Úmluva obsahuje, jaký má vztah k českým zákonům a co to pro české zdravotnictví znamená.

Transplantační zákon č.285/2002 Sb.

II. Lékařské kodexy o právech a povinnostech lékařů a pacientů

Hippokratova přísaha – Definice a znění Hippokratovy přísahy, základního kamene lékařské etiky, z internetové encyklopedie Wikipedie

Etický kodex České lékařské komory aneb: Hej, medici –rozmyslete si, do čeho jdete! :-)

Charta práv pacientů

Charta práv dětí v nemocnici

Deklarace práv duševně postižených dle OSN

Práva pacienta – text Amerického svazu občanských svobod

III. Diskuse o legislativních normách ve zdravotnictví

IV. Právní aspekty ve zdravotnictví

a) web. stránky

Asociace pro medicínské právo a bioetiku

Starší, leč velmi kvalitní stránky Asociace pro medicínské právo a bioetiku (AMPB), vzniklé při Právnické fakultě UK. Najdete zde články z různých oblastí zdravotnického práva.

Zdravopravo.cz

Víceméně fungující stránky téže asociace, zaměřené na práva pacientů + zveřejnění zdravotnických zákonů

b) články

Informovaný souhlas: zdraví x svobodná vůle pacienta

Problematika eutanázie očima právníka.

PhDr. Hana Vykopalová, CSc., Právnická fakulta UP, Olomouc

Právní úprava léčitelství

c) doporučená literatura

Bouška, I.,Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva (Karolinum, Praha 2004) – vřele doporučujeme! Stručný, přesný, komplexní přehled právní tématiky pro zkoušku i pro život.

Císařová, D., Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví (ORAC, Praha 2000) Haškovcová, H.: Práva pacientů (Havířov, 1996)

Stolínová, J.: Občan, lékař a právo (Avicenum, Praha 2000)

Stolínová, J.: Právní postavení a odpovědnost lékaře (Avicenum, Praha 1997)

Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně (Galen, Praha 1998)

Štěpán, J.: Právo a moderní lékařství (Panorama Praha 1989)

Mach, J. a kol.: Zdravotnictví a právo (ORAC, Praha 2003)

V. Zdroje statistických údajů o českém zdravotnictví

Český statistický úřad- sekce zdravotnictví

Zdroje dat, tabulky a publikace. Užitečná sekce pro informace o zdravotnické situaci v ČR najdete i v sekci demografie.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Komentáře nejsou povoleny.