Charitativní a humanitární organizace

Má smysl pomáhat ubožejším „spolubydlícím“ na této planetě? Pokud si na tuto otázku odpovíte kladně, vyvstává řada dalších: kdo všechno pomoc potřebuje? Kdo, kdy a jak by měl pomáhat? Od koho, kudy a kam tečou finanční zdroje? Jak si vybrat projekt, který podpořím? Kde a jak můžu pomoct já jako lékař/zdravotní sestra? Následující odkazy sice přímo neodpovídají na nastíněné dotazy, ale snad vám pomohou zorientovat se v džungli všech „prospěšných sdružení“ a „humanitárních projektů“.

Do budoucna bychom rádi rozšířili sekci s informacemi pro lékaře a mediky, kteří sami chtějí vyjet pracovat do zemí třetího světa.

Humanitární činnost zejména v zahraničí

Pitná voda, moskytiéry, vakcíny, léky, vitamíny, chirurgové, ambulance, nemocnice…nahlédněte pod pokličku organizacím působících v zemích, kde je tohle všechno luxusem. Na začátek si můžete vyplnit malý kvíz o chudobě nawww.svetovabanka.cz/dokumenty/quiz.htm.

Světová zdravotnická organizace

World Health Organization (WHO) od svého vzniku v roce 1948 podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života a zdravotnických systémů v mnoha zemích světa. Údaje o struktuře organizace, cílech a programech naleznete na české stránce a dále na centrální stránce www.who.int/about/en/.

Světová banka

Obrovská organizace zaměřující se mimojiné i na podporu boje proti chudobě, na rozvoj vzdělání a investic v chudých zemích světa. Na jejich webových stránkách se můžete leccos dozvědět o nejrůznějších projektech od Brazílie po Indonésii.

Lékaři bez hranic

(Médecins Sans Frontières) mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 70 zemích světa. Na stránkách organizace naleznete řadu zajímavých informací o tom kde a jak je pomoc zdravotníků potřebná, jakým problémům jednotlivé země čelí, i aktuální svědectví lékařů z misí MSF.

Asociace pro rozvojovou spolupráci

Občanské sdružení podporující projekty zejména v subsaharské Africe a Střední Americe.

Občanské sdružení Humanitas Afrika

Sdružení si klade za cíl přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe. Pořádá vzdělávací projekty pro české děti, organizuje adopci na dálku a pořádá další rozvojové projekty především v Ghaně, Beninu a Keni.

Humanistické centrum Narovinu

Podporuje humanistické myšlenky, ochranu lidských práv, rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně-společenské činnosti a projekty rozvojové spolupráce a výchovy. Působí v ČR, Africe a Indii.

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Poskytuje humanitární pomoc v České republice i v zahraničí (např. adopce na dálku na Haiti)

Sdružení Likvidace lepry

Cílem sdružení je pomáhat k likvidaci lepry a TBC v zemích Asie a Afriky prostřednictvím budování dispenzářů, nemocnic a dalších zařízení a osvětovou činností šířit povědomí o problematice lepry a jiných nebezpečných infekčních chorobách.

SIRIRI

Toto slovo znamená v jazyce Středoafričanů „pokoj“ a „mír“. Občansky prospěšná společnost tohoto jména podporuje projekty karmelitánů ve Středoafrické republice, jedné z nejubožejších a nejdivočejších zemí černého kontinentu. Pomáhá finančně zajišťovat zdravotní péči a školní výuku, leprosárium, centrum pro podvyživené děti aj.

MUDr. Marcel Drlík

Rok pracoval jako lékař v malé misijní nemocnici ve Středoafrické republice. Jeho neuvěřitelné zážitky i řadu údajů o Středoafrické republice si můžete přečíst na těchto stránkách, ale hlavně v jeho knize nazvané Český lékař v srdci Afriky (nakl. Portál, 2005)

Humanitární činnost zejména v ČR

Dobrá, máme tu vodu, zdravotnický servis i sociální dávky, ale nejsou i mezi námi menšiny, které opravdu potřebují pomoc? Nemusíme jezdit do Afriky – jen nepřivírejme oči před problémy kolem nás… následuje jen pár odkazů, které „naťukávájí“ různé potřebné skupiny… staří lidé, leukemičtí pacienti, narkomani, uprchlíci, matky s dětmi, týrané a postižené děti…

Nadace rozvoje občanské společnosti

Posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Širší veřejnosti je známa zejména díky programu Pomozte dětem.

Domov Sue Ryder

Tato občansky prospěšná společnost provozuje dům seniorů, denní stacionář, osobní asistenční služby seniorům i poradenství v této oblasti. Finance získává mimojiné i prostřednictvím charitativních obchodů a pořádáním různých kulturních akcí.

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha

Zabývá se vzděláváním společnosti, informováním a publikováním v oblasti aktuálních sociálních témat ( zejména otázky sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje, vztahů Severu a Jihu ad.). Kromě toho uskutečňuje i konkrétní rozvojové projekty, především prodej Fair trade výrobků.

Charita ČR

Hlavní náplní této humanitární organizace je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, migrantům a uprchlíkům. Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti.

Nadace Naše dítě

Posláním a cílem je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a nádory. Podporuje dárcovství kostní dřeně, fungování registru, podporuje život pacientů po transplantaci kostní dřeně ad.

Teen Challenge

Křesťanská organizace působící v prevenci a léčbě závislostí. Provozuje resocializační programy, kontaktní centra pomoci, střediska pro léčbu závislostí i centra pro pomoc ohroženým dětem na různých místech ČR.

Sdružení Podané ruce

Pomáhá lidem závislým na drogách a zároveň působí v prevenci zneužívání návykových látek.

Široké humanitární působení v ČR i v zahraničí

ADRA

Organizace podílející se na dlouhodobých sociálních projektech po celé ČR, na humanitární pomoci při nenadálých katastrofách i na rozvojové pomoci zemím východní Evropy a Asie.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost se širokým spektrem projektů v ČR i v zahraničí – programy sociální integrace, humanitární a rozvojová činnost, vzdělávací činnost.

Arcidézní charita

Soustředí se na pomoc migrantům a uprchlíkům, drogově závislým, ohroženým matkám s dětmi a tělesně postiženým v ČR, zároveň realizuje řadu projektů v Africe i jinde, mezi jinými projekt Adopce na dálku.

Zaštiťující a koordinační organizace

České fórum pro rozvojovou spolupráci

FoRS sdružuje 25 nevládních neziskových organizací působících v oblasti české rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Cílem FoRS je podpora nově budovaného systému české zahraniční rozvojové spolupráce, a to zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.

Fórum dárců

Občanské sdružení, které podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Stránky obsahují i statistiku v oblasti úspěšnosti různých humanitárních organizací ad.

Česko proti chudobě

Ojedinělý projekt koalice českých nevládních a neziskových organizací , které zahájily mohutnou kampaň s cílem zvýšit informovanost o problémech rozvojového světa a o humanitarních potřebách a zdrojích a zároveň ovlivnit politické subjekty k většímu prosazování cílů potlačování chudoby.

Nadace Divoké husy

Podporuje místní společenství v jejich pomoci znevýhodněným a rozvíjí povědomí o dárcovství jako projevu sounáležitosti a odpovědnosti. Podporuje řadu originálních menších i větších projektů na území ČR.

Pro ty, co chtějí pomáhat

Health Serve

Stránky křesťanské organizace pomáhající lékařům a zdravotníkům, kteří by rádi pracovali v zemích třetího světa. Obsahuje spoustu praktických informací i odkazů na vysílající agentury.

Child Family Health International

Organizace zabývající se zdravotnickými službami v Latinské Americe i jinde, vysílá studenty medicíny a lékaře na krátkodobé i dlouhodobější programy.

Komentáře nejsou povoleny.