Eutanázie

Co je eutanázie? Řecký termín eutanázie (řecky eu – dobře, thanasos – smrt) původně znamenal všestrannou pomoc umírajícímu člověku, zaměřenou na mírnění tělesných bolestí a duševních úzkostí. Pojem eutanázie v dnešní době se vymezuje spíše jako úmyslné usmrcení člověka na jeho explicitní opakovanou žádost někým jiným než pacientem samotným. Je jedním z nejaktuálnějších problémů lékařské etiky.

V následujícím oddíle nabízíme články řady českých renomovaných odborníků (Prof. Haškovcová, Prof. Munzarová, MUDr. Svatošová) i odkazy na internetové stránky, které se zabývají širší diskusí o eutanázii.

Organizace a portály

Soubor článků o eutanázii

Soubor článků zabývající se problematikou eutanázie

Etika asistované smrti

Odkazy na informace o etických aspektech fenoménu „assisted death“ na stránkách hospicového hnutí z USA.

Články

Wikipedia – o eutanázii

Krátký článek pro vymezení toho, co vlastně eutanázie je. Dozvíte se definici eutanázie, osvětlení pojmu a chápání eutanázie v minulosti a nyní a právnické souvislosti problému eutanázie.

Eutanázie jako aktuální nebo věčný problém?

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Článek se zabývá problematikou eutanázie a stavem současné medicíny, který autorka nazývá tzv. „vítěznou medicínou“, kdy lékaři často zachraňují pacienty „za každou cenu“ a do „poslední chvíle“. Zároveň dochází k jakémusi rozvolnění vztahu lékař-pacient, autorka si klade otázku, jaký to má vliv na náš přístup k problematice umírání.

Eutanázie víme, co to skutečně je?

Mgr. Jiří Maxmilián Prokop, PhD.

Pohled očima pastoračního pracovníka a lékařského etika v jedné osobě, několik let aktivního ve spirituální práci u nevyléčitelně nemocných (DLBsH Rajhrad).

Eutanázie poznámky o teorii a praxi

MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D.

Publikováno ve Zdravotnických novinách, 15.11.2002. Autor pracuje v Ústavu lékařské etiky LF MU v Brně. Zde odkazujeme na jeho zajímavý článek o tom, co pojem eutanázie vlastně znamená, jak se pohled na ni měnil v průběhu historie a v rámci různých náboženství a kultur. Vysvětluje také některá základní nedorozumění, která se objevují v souvislosti s diskuzí o této problematice.

Případ paní Pretty

Případ paní Pretty – případ, který rozhýbal svět k diskusi o legalizaci eutanázie

Svědectví těžce nemocné Angličanky Alison Davisové

Svědectví těžce nemocné Angličanky Alison Davisové. Odvysílala ho 28.11. česká redakce BBC.

Marie Svatošová o eutanázii

Zajímavý text MUDr. Marie Svatošové o eutanázii. „Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy…“(Marie Svatošová)

Film o eutanázii

Film o eutanázii v rámci internetového vysílání ČT2. Ve čtvrtek 1. března 2007 odvysílala ČT2 film Tomáše Škrdlanta „Hledání dobré smrti“, délka 57 minut. Jde o seriózní film, ve kterém zaznívají různé názory. Závěr zůstává otevřený. Poukazuje mezi jiným na to, že díky paliativní medicíně a hospicové péči už nelze ve prospěch eutanázie argumentovat především fyzickou bolestí, může se jednat spíše o problém bolesti emoční a sociální.

Portrét Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc.

Portrét Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc. aneb Nejen rozumem, ale i srdcem. Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. je členkou Etické komise ministerstva zdravotnictví ČR, výboru Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti J.E.Purkyně, přednostkou Ústavu etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a předsedkyní Etické komise tamtéž.

Eutanázie – diskutovaný problém společnosti

PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Právnická fakulta UP, Olomouc – Problematika eutanázie očima právníka.

Doporučená literatura

Marta Munzarová: Eutanazie nebo paliativní péče?

Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., přednostky Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně není jen knihou o smrti a umírání, je spíše knihou o životě člověka a jeho důstojnosti. Je výzvou pro zdravotníky, aby se otázkami smyslu života sami zabývali. MUDr. Munzarová shrnuje a srozumitelně předkládá své zkušenosti s legalizací eutanázie v Belgii a Holandsku. Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc. z Bratislavy, který recenzoval jednu z jejích knih o ní vypovídá: „Marta Munzarová se nevyhýbá žádné těžké otázce, odpovídá s osobní statečností, srozumitelně, poctivě a pravdivě. Její tvorba je výjimečným příspěvkem do současné diskuse o eutanázii a také o postavení a významu paliativní léčby i péče na konci života.“ Kniha je určena nejen lékařům a pracovníkům všech zdravotnických oborů, ale také nejširší veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce 2005, Praha.

Günter Virt: Žít až do konce

Edice cesty, 6. svazek. Z německého originálu Leben bis zum Ende přeložily Dagmar Pohunková a Theodora Starcovská, vydalo v roce 2000 nakladatelství Vyšehrad, Praha. Komentář: Prof. ThDr. Günter Virt je přednostou Ústavu lékařské etiky Vídeňské univerzity. Kniha se zabývá etikou umírání, smrti a eutanázie. Kompetentně a srozumitelně pojednává o otázkách, které se dnes objevují v souvislosti s uvedenými tématy. Osvětluje, které úlohy má člověk zvládnout v poslední fázi svého života a shrnuje odpovědi, které dává k těmto otázkám křesťanská víra.

Pollard B.: Eutanázie ano či ne? Dita, Praha 1996

Komentáře nejsou povoleny.